۱۳۸۹ دی ۲۴, جمعه

توضیح واضحات پیرامون آنچه خوبان همه دارند

اگر ربنایت را ازرادیو تلوزیون نمی شنویم ، اما همه میدانیم که تو استاد بی مانند ومسلم آواز وموسیقی ایرانی هستی.
اگر عده ایی خودشان را از پخش صدایت محروم کرده اند ، اما همه میدانیم که صدای تو زنگ زیبای محبوبترینها وقدرت صدای معروفترینها را توأمان دارد و دقیقاً آنچه خوبان همه دارند تو یکجا داری.
اگر از بردن نامت هم امساک می کنند ، اما همه می دانند که محمد رضا شجریان ، محمد رضا شجریان است.